لباس تا اتاقاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک این دختر جوان چیدن و لباس اتاق او. آن را شسته و رفته و دنج.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی