نوزاد حمام حزب پیراستناین بازی رتبه بدهید:

شرح: Mandy خیلی خوشحال است و او درست نمی تواند منتظر دیدار با نوزاد خود. امروز او حزب دوش کودک و تمام دوستان و خانواده او وجود دارد. او نیاز دارد شیک کت کوتاه برای این رویداد و او در کمک شما برای این شمارش است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی