نظامی دختراین بازی رتبه بدهید:

شرح: دوران سخت برای دختران دشوار تماس بگیرید. این دختر در یک ماموریت مد است و شما باید او را برای نبرد آماده.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی