هانا مونتانا مد چالشاین بازی رتبه بدهید:

شرح: راک استار مد چالش و مایلی به آماده شدن برای کنسرت او عجله داشته است در جستجوی ساز و برگ کامل که او را از مایلی هانا مونتانا تبدیل خواهد شد. شما می تواند کمک به مایلی نگاه است که منطبق بر عکس فوری مد را پیدا? تمرکز بر آنچه او پوشیده و سعی کنید به تکثیر نگاه برای هانا مونتانا.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی