لباس تا شکیرااین بازی رتبه بدهید:

شرح: شکیرا نیاز به کمک شما برای انتخاب لباس خود را به این جشن شب! Gorgeus به نظر می رسد خود را!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی