سودوکو جدول اعداداین بازی رتبه بدهید:

شرح: برادران سر و صدا صوتی شبیه به بازی سوپر سر و صدا وارنر است، فقط این یکی ویژگی های صوتی شخصیت های جوجه تیغی است که نبرد آن را!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی