مبارزه نهایی 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: این راه رفتن و مبارزه با شخصیت های خیابان جنگنده 2 بازی با استفاده از پا زدن برخی از دم creepazoid!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی