مافیا درایوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: شغل شما است برای تبادل نظر پرنیان و مطمئن شوید که شما را نمی خواهد هر گونه اشتباه زیرا آنها کوتاه طبايع را.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.