اتاقم Xmasاین بازی رتبه بدهید:

شرح: به روح تعطیلات در این نسخه ویژه از شما مورد علاقه تزئین اتاق بازی را دریافت کنید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی