تزئین دفتراین بازی رتبه بدهید:

شرح: این بانوی جوان نیاز به قرار دادن با هم یک منطقه خوب عملکرد دفتر تا او در برخی از کارهای اداری گرفتار می توانید در حالی که او در خانه است. می تواند شما را کمک به او پس از آن یک جای خوب و دنج کار سازماندهی این اتاق


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.