تعجب حزب دکوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: تزئین خانه به عنوان جشن که ممکن است قبل از اینکه شما دوستان وجود دارد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.