اتاق تعویضاین بازی رتبه بدهید:

شرح: تزئین اتاق ساده و سریع بازی. سعی کنید انواع مختلف مبلمان، دیوار رنگ و غیره.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی