کیک تولداین بازی رتبه بدهید:

شرح: شانس خود را برای یک کیک تولد برای خانواده و دوستان خود است!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی