BBQ قهرماناین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما استاد کوره برای کباب خانواده است و شما را طبخ باید هر عضو خانواده غذا درست! به عنوان او را سرقت مواد غذایی خود را راست کردن کوره بچه چربی مراقب!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی