دختر اتاق دکوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: با استفاده از استعداد خود را برای تزئین اتاق این دختر! اساسا شما می توانید به هر چیزی در این اتاق به آن سبک مانند تخت طبقه تصویر زمینه پنجره و گنجه را تغییر دهید کلیک کنید. لذت ببر!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی