مدل موهای ایجاداین بازی رتبه بدهید:

شرح: با همان مدل موهای روزمره؟ خسته شده اید؟ آن زمان به نظر می رسد موهای جدید ایجاد شده است! در نهایت انتخاب لوازم جانبی مناسب و لباس کامل تمام نگاه.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.