شیطان ناخناین بازی رتبه بدهید:

شرح: ناخن های انگشت خود را نگاه جدید و فوق العاده می دهد. شما می توانید آنها را رنگ و انواع مختلف از جواهرات را به آنها اضافه کنید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی