کمی ماجراجویی سبزاین بازی رتبه بدهید:

شرح: نیکول شدن مادر بهترین در جهان توسط خود کودک و خانه کاملا مراقبت می خواهد. شما باید برای مراقبت از نوزاد خود او غذا ماموریت خود با او بازی و سعی کنید او را شاد نگه دارید. شما همچنین باید به مراقبت از خانه خود را خوراک خود و نگه داشتن همه چیز تمیز. استفاده از موشواره برای تعامل با همه چیز. نگه داشتن یک نگاه در هر دو شما و کودک


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی