شخصی کاسب خرده فروشاین بازی رتبه بدهید:

شرح: میسی شخصی کاسب خرده فروش و او مغازه برای دیگر افرادی است که مشغول هستند و وقت کافی برای فروشگاه دریافت. هدف شما این است که به کمک میسی برای پیدا کردن تمام اقلام در فروشگاه قبل از زمان اجرا می شود. استفاده از موشواره کلیک کنید در مورد آن را انتخاب کنید. کلیک کنید روی موارد اشتباه یا زمان باقی مانده را کاهش خواهد یافت. 9 سطح که در آن شما باید به فروشگاه از دپارتمان فروشگاه به نوزادان وجود دارد


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی