رودلف قهرمان Xmasاین بازی رتبه بدهید:

شرح: آن


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.