ماهی برای دختراناین بازی رتبه بدهید:

شرح: آیا دوست دارید صید ماهی با میله خود را پس از آن چه در مورد دختران زرق و برق دار از استخر ابتلا به? گرفتن دختران سکسی با استفاده از میله ماهیگیری و ثابت کند که انسان است. شما با توجه به مهارت های فریبنده امتیاز خواهد شد. استفاده از چپ و راست فلش به موقعیت خود را پرتاب و سپس مطبوعات فاصله برای شروع حرکت نوار دقت سپس فاصله زمانی که نوار در منطقه سبز برای دقت بهتر است دوباره آن را متوقف کند فشار. سپس مداوم چپ و جهتراست کلید های پی در پی به حلقه در گرفتن خود را فشار دهید. سعی کنید برای حفظ قدرت فریبنده در منطقه سبز برای بهترین نتایج. ثابت کند که شما یک مرد واقعی توسط ابتلا به دختران زیبا است و اگر شما قادر به گرفتن از سوي و سپس شما به سادگی افسانه.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.