شرقی معاشقه بازیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: در معاشقه شرقی هدف شما است به لاس زدن با پسران به عنوان بسیاری که ممکن است و آنها را تحسین خود را. هنگامی که پسر او کلیک کنید و نگه دارید دکمه ماوس را پر کنید تا متر قلب او را پیرو خود را ببینید. شما محدود زمان پیروان بسیاری از که ممکن است. هنگامی که رقبای خود را به شما ضرب در نبرد معاشقه دارید با کلیک کردن دکمه موس را به سرعت به پیروزی در نبرد سعی کنید. جمع آوری تمام یو پی اس قدرت در سطح و معاشقه با پسران نمره تا آنجا که شما می توانید نگه دارید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی