فرار از ناتوانیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک امی واینهاوس به فرار از مرکز نوتوانی در نوتوانی فرار بازی اکشن. اعتصاب فاجعه شهر و شکست درمانگاه بازتوانی پایین که کمک می کند تا امی برای فرار از درمانگاه، اما تمام شهرستان است که در حال حاضر با هیولا بد است که در حال تلاش برای جلوگیری از امی آلوده. امی است در مواد مخدر و مست نیز. هدف شما این است که به کمک امی به کشتن تمام هیولا دیوانه و فرار از شهر است. استفاده از کلیدهای جهت چپ و راست برای حرکت پیکان به پرش، پایین فلش برای کندوی عسل حمله و فاصله برای حمله یا پرتاب. با شتاب تمام یو پی اس قدرت که امی در ماموریت خود کمک خواهد کرد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.