ستاره سینمااین بازی رتبه بدهید:

شرح: این ستاره سینما نیاز به کمک گرفتن آماده برای اولین ظهور فیلم او. می تواند شما را کمک به او لباس مناسب را انتخاب کنید


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی