عضو دوو و قلعه وحشت زدهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: فکر می کند که کرک یک شبح دوستان خود را در قلعه قفل شده نگه دارید و او عضو برای باند در آن قلعه وحشت زده نگاه می فرستد. شما باید به کمک Scooby برای پیدا کردن باند بدون اینکه وحشت زده. Scooby است سه شانس برای پیدا کردن دوستان خود. اگر عضو


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی