Makeover باربی سحر و جادواین بازی رتبه بدهید:

شرح: که نه بازی با باربی و هنگامی که شما را وادار به بازی با دختران باربی نه یکی بلکه چهار و سپس وجود دارد هر چیزی مهم تر از بازی سحر و جادو Makeover باربی بازی کند؟ در شروع بازی از چهار دختران باربی با آنها می خواهید بازی را انتخاب کنید. وظیفه شما این است که لباس و به makeover باربی به او نگاه می خواهم زیباترین دختر در جهان. بهترین دوست باربی شود و از رنگ لب های مختلف چشم سایه چشم لنز چشم سبک مو لباس jewelries و دیگر موارد به باربی نگاه خیره کننده را انتخاب کنید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی