تحت پوششاین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما فقط یک کار جدید در مجله اتحاد مبارزان کمونيست معروف جهان به عنوان یک عکاس کردم. تخصیص اول خود را به گرفتن عکس از زنان زیبا لباس زیر زنانه خود را آشکار است. شما نیاز به حداقل 12 عکس از زنان در معرض لباس زیر زنانه خود را در 4 سطح برای تکمیل مقاله شما. استفاده از ماوس برای تنظیم لنز دوربین و دکمه سمت چپ ماوس برای گرفتن عکس را کلیک کنید. در هر سطح شما می توانید ۴ عکس و عکس شما را به سطح بعدی را. همه خوانندگان مجله تشکيل اتحاد مبارزان کمونيست در حال انتظار برای خود عکاس ستاره جدید


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی