مبارزه شدید توپ اژدهااین بازی رتبه بدهید:

شرح: در مبارزه شدید توپ اژدها ماموریت شما این است که کمک به بن رسیدن Krusty Krab با تمام مواد تشکیل دهنده به قبل از زمان اجرا می شود. شما تنها 60 ثانیه به Krusty Krab برسد, پس عجله دارند. با استفاده از فلش تا شتاب، پایین فلش برای ترمز استفاده از چپ/راست فلش به نوبه خود و مطبوعات فاصله برای حمله به. سعی کنید برای جلوگیری از تمام پلانکتون


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.