Paparazzi شاهزاده خانماین بازی رتبه بدهید:

شرح: Paparazzi را دوست دارد به شایعات بی اساس درباره شخصیت های رسانه ها و حتی اگر برخی از فرد رسانه را به کافی شاپ برای یک قهوه می رود او یا او می تواند زمین در صبح روز بعد


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.