پیتزا شوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: پاپا Pizzazo به بهترین پیتزا و دختر رویای خود را کمک کند. هدف شما این است که پیتزا را در هوا تا زمانی که ممکن است نگه دارید. کلیک چپ موس را به پیتزا بازی شیر یا خط و سپس با کلیک کردن به آن را در هوا نگه دارید. سعی کنید به جمع آوری تمام کلاس در هوا به امتیاز. بالاتر پیتزا به هوا pricy آن پس سعی کنید خود را بهترین پیتزا را در هوا نگه دارید دریافت کنید می رود. تلاش خود را و کمک ساز پیتزا به بوسه دختر رویای خود.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی