کارتون دختراین بازی رتبه بدهید:

شرح: کارتون زنده شده اند اما وقتی که می آید به دنیای واقعی هیچ حس مد است. کمک این دختر کارتون سبک برای اینجا پیدا کنید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.