در مجموع جاسوس رقصاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کاملا جاسوس رقص & پشت راه خود را در این بازی شما فقط کردم به بازی سرگرم کننده است


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.