برتز عشق سنجاین بازی رتبه بدهید:

شرح: یافتن پست های اگر شما و دوست پسر شما مطابقت کامل و یا نه در Bratz عشق متر. بازی های برتز دختران اگر شما دو با هم خوب هستند یا نه توسط خود را بسیار جذاب عشق متر تعیین می کند. شما باید به شما و دوست پسر خود را بنویسید


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.