SpongeBob 1.2این بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما در بازی بن SquarePants 1.2 کمک SpongeBob به مقابله با او روز به روز از زندگی است. کنترل حرکت SpongeBob با استفاده از کلیدهای جهت دار که او را خارج از استفاده از پیکان به وارد ساختمان، پایین arrow استفاده کنید به ترک ساختمان، تعامل با اشیاء در محیط زیست با استفاده از ماوس و مطبوعات فاصله برای مبارزه یا پرش. شما باید خیلی سریع به پیروزی در مبارزه با. شما می توانید اشیاء را با صرف پول خرید. لینک مخفی در چتر دریایی بازی که در آن شما باید جمع آوری ژله به عنوان بسیاری که ممکن است وجود دارد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی