کارشناسی کارشناسی ارشد کیکاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کارشناسی کارشناسی ارشد کیک فقط یکی دیگر پخت و پز شبیه این ساز نیست! این چالش شما چیزی بیشتر ارائه می دهد و دلیل آن را به شما می گذارد تا چالش واقع جذاب و تا حدودی اعتیاد است. وظایف ساده است اما نیاز که شما فکر می کنم و سریع با دست ماوس خود را. شما وظیفه به کمک دختر کوچولو ناز سوزی در موفقیت در کارهای کارشناسی کارشناسی ارشد کیک خود را داشته باشد. او نیاز به انتخاب کلاس صحیح برش کیک دقيقا با توجه به دستورالعمل و آن را با الگوهای خاصی از میوه ها تزئین. اگر شما موفق، شما را به شروع سطح گرفته و بسیاری از سطوح دشواری در این ماجرا وجود دارد. این یکی از بسیار سرگرم کننده و چالش برانگیز است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی