کوکی سازاین بازی رتبه بدهید:

شرح: موفقیت در این کارخانه کوکی های مجازی برای باز کردن دستور العمل های کوکی زندگی واقعی!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی