کسی که شام میخورد خط تیرهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: رستوران را به زندگی با تجربه خوب خود را به عنوان یک مدیر! دیدار با مشتریان جدید و آنها به بازرگانی خود را خوشحال آمده! مراقبت همه رزرو ویژه جای خوبی گل arragements بر روی جداول و تبدیل شدن به بهترین رستوران تا کنون! به یاد داشته باشید که زمان همیشه پاداش است و هیچ کس دوست دارد یک صفحه سرد!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی