همیشه درخشان جکسوناین بازی رتبه بدهید:

شرح: Michael Jackson بزرگترین خواننده پاپ، و او همیشه درخشان خواننده که زندگی مردم


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی