بچه خرس قطبیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: مایل به سفید خرس قطبی حیوانات کودک کمی شاد--شما می توانید کمک او برخی از لباس های زمستان زیبا را انتخاب کنید?


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی