اسفنج باب میدان شلوار: حمله به ماهی کولیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: تا آنجا که شما می توانید در میدان SpongeBob در شلوار پرتاب عوامل ربات: حمله به ماهی کولی. شما می توانید بازی حالت مسابقه و یا حالت بازی رایگان. از Squidward بن و آقای Krabs را انتخاب کنید و شروع به بازی. شما باید به سرعت فاصله را فشار دهید برای ساخت تا قدرت خود را هنگامی که نزدیک عزیز دردانه ربات را فشار دهید. پرتاب ورق برگر یا ژله در ربات آن را جستن بیشتر با فشار دادن spacebar. آمار دکمه فاصله زمانی که سنج در منطقه سبز متر دقت ربات را در هوا نگه دارید. در حالت مسابقه شما مهمات در هر سطح محدود است، بنابراین با دقت بازی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.