همستراین بازی رتبه بدهید:

شرح: همستر خنده دار و clumbsy toothy است و نوبت شما به او پیراستن.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی