زرافه نازاین بازی رتبه بدهید:

شرح: پانسمان برای یک روز در دشت بی درخت همیشه سرگرم کننده - لباس ها و موارد شما انتخاب می کنید?


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی