کودک Penguineاین بازی رتبه بدهید:

شرح: Flappy نوزاد پنگوئن اسکیت روی یخ، ماهیگیری و مبارزه با گلوله برف زدن فقط عاشق اما او نیز اشتیاق مخفی از مد است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی