هری پاتر رنگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: اگر چه این فیلم اتفاق آرا دوست داشتنی است، ما باید اعتراف که وجود دارد نه بیش از حد رنگ در دنیای فانتزی از جادوگران در هری پاتر. هنرمند کوچک درون شما سست تنظیم و دنیای هری پاتر یک خیلی بیشتر رنگارنگ.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.