کنارهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کناره سریع ء بازی بر نمایش بازی تلویزیون موفق است! نمره متوسط ضرب و شتم یا رفتن سر به سر با دوستان یا خانواده کل!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی