وینی را تیراندازی حیاط 1این بازی رتبه بدهید:

شرح: شلیک به اهداف است که موسیقی پاپ خارج از پشت جلد. عکس های سر و یا عکس های قلب.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی