غربال کردن سران 4این بازی رتبه بدهید:

شرح: در این قسمت چهارم از الک کردن سر به الک کردن سر برخی از سراسر جهان در تعطیلات Vinnies کنید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.