Hitstick 4این بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی تیر اندازی با نام تجاری جدید فقط امروز در آمد. این اقدام نهایی تیراندازی بازی بازی. تست مهارت های خود را ببینید اگر شما آنچه آن را برای زنده ماندن این ماموریت بر اساس تیراندازی بازی ها. من عاشق این بازی و بنابراین شما خواهد شد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.