صوتی آرپیجی Eps 8این بازی رتبه بدهید:

شرح: نبرد نهایی به اتفاق است! صوتی به اندازه کافی قوی برای پایان دادن آن به نفع او است؟


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی