آرایش شیرین دختراین بازی رتبه بدهید:

شرح: آب نبات تا به آینه، آینه سحر و جادو است. هر گاه او را در آینه می رسد، او مختلف مو به سبک پوشیدن و آرایش. در واقع شما کنترل آینه و این چیزها را برای او انجام دهد. اکنون او اینجا، عجله کردن و لباس او در حال آمدن است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی